Działy
Szkoła
Uczeń
Inne
Kalendarz szkolny


ZOBACZ >-
Organizacja roku szkolnego w 42 LO


Kalendarz szkolny na rok 2018/2019 przedstawiony na stronie MEN (wybrane elementy)

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
3 Ferie zimowe 11 - 24 luty 2019 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.
5 Egzamin maturalny
- część ustna
- część pisemna
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943,z późn.zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2223, z późn. zm.)
5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 kwietnia 2019 r. dla klas trzecich
21 czerwca 2019 r.

6 Ferie letnie 22 czerwca -
31 sierpnia 2019 r.